1. Dit huishoudelijk reglement is een toevoeging/aanvulling op de statuten van de Stichting Survivalgroep Hang-On.

 1. Het bestuur van de Stichting heeft besloten tot het instellen van aangeslotenen. Aangeslotenen van de Stichting zijn leden van de Stichting die het doel, de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten en trainingen van de Stichting.

 1. De aangesloten leden tekenen het formulier ‘aangeslotene van de Stichting Survivalgroep Hang-On’. Bij minderjarige kinderen is de aangeslotene de ouder in combinatie met zijn/haar kind(eren). Vooraf aan het invullen van het formulier moet het lid zich inschrijven bij de Survival Bond Nederland. Hang-On doet in principe (uitzondering werksituatie) niet aan een dubbel lidmaatschap van twee verschillende survivalgroepen. We willen dat aangeslotene voor Hang-On gaan.
 1. Automatische Incasso via Doorbetalers SBN. Via het ondertekenen van een doorlopende incasso formulier zal afhankelijk van de keuze van betaling 1 of 2 keer per jaar een automatische afschrijving worden gedaan. Twee weken voorafgaande de afschrijving ontvangen leden of ouders/verzorgers een mail met aankondiging van de afschrijving. Dit is het zelfde systeem wat voor veel runs gebruikt wordt.


  Doelstelling

 2. De Stichting heeft ten doel door middel van training en andere activiteiten zich te richten op deelname aan de survivalruns die worden georganiseerd onder auspiciën van de Survivalbond Nederland. Binnen de trainingen is er ook de mogelijkheid dat leden zich naast de survivalrun zich richten op OCR wedstrijden in zowel binnen als buitenland en deelnemen een het EK en WK. Het uitgangspunt is dat de aangesloten (jeugd)leden van de gevorderden/wedstrijd/selectie groep deelnemen aan de survivalruns. Daarnaast streeft de Stichting er naar om de sport door middel van diverse activiteiten en projecten zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Met laagdrempelige activiteiten zoals proeftrainingen/clinics wordt survival als breedtesport gestimuleerd en worden potentiële nieuwe leden aangetrokken.


  Hang On Run

 3. De Stichting Survivalgroep Hang On organiseert jaarlijkse de Hang On Run. We hebben daarvoor de Stichting Hang On Run opgericht. Dit is een succesvolle wedstrijd waarbij we net als in de reguliere trainingen uitsluitend met vrijwilligers werken. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt van alle leden verwacht dat ze het laatste weekend van November vrijhouden en zich opgeven als vrijwilliger van deze run.


  Survival for Life

 4. De Stichting Survivalgroep Hang-On stelt zich tevens tot doel om zich minimaal één keer per jaar, door middel van een project Survival for Life ons in te zetten voor een goed doel gerelateerd aan kanker.


  Regels trainingslocatie

 5. De trainingslocatie van Survivalgroep Hang-On bevindt zich op het terrein van RCN het Grote Bos in Doorn. Als tegenprestatie verzorgen wij in seizoen activiteiten in het RCN programma. De Stichting en haar aangeslotenen conformeren zich aan de huisregels die voor RCN gasten gelden. Buiten de aangegeven trainingsmomenten om mag het terrein niet betreden worden en mag er niet zelfstandig getraind worden tenzij door het bestuur van de Stichting anders wordt aangegeven.

 6. Auto’s leden dienen uitsluitend voor de slagbomen worden geparkeerd en is het niet toegestaan een inrijkaart te halen bij receptie tenzij bestuur anders heeft aangegeven.
  b) Aangeslotenen mogen tijdens de trainingen geen (geluids)overlast veroorzaken en de zondagsrust op zondagmorgen dient gerespecteerd te worden.
  c) Na het gebruiken van het trainingsterrein dient dit altijd netjes te worden achtergelaten.


  Trainingsmomenten

 7. Trainingstijden en trainingsmomenten worden vastgesteld door het bestuur/hoofdtrainer. Elke trainingsgroep heeft zijn eigen vaste trainingstijden die op de website zijn vermeld. Aangeslotenen mogen buiten deze vastgestelde reguliere trainingsmomenten geen gebruik maken van het trainingsterrein. Vrij trainen is niet mogelijk, alle trainingen staan onder leiding van een trainer/instructeur van Hang On.Vervoer en transport naar wedstrijden en trainingen jeugd
 8. Het uitgangspunt is dat als jeugd wedstrijdgroep deelneemt aan een survivalrun of andere activiteiten, alle jeugdleden en ouders hier gezamenlijk naar toe gaan. Na overleg kan hier op bepaalde momenten van worden afgeweken en kunnen ouders afspreken elkaar af te wisselen.

 9. De trainingslocatie van de Stichting Survivalgroep Hang-On is gelegen op het terrein van RCN het Grote Bos in Doorn. Vervoer van en naar de jeugdtrainingen is en blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ouders. Binnen de Stichting survivalgroep Hang-On houdt de commissie ‘Planning Vervoer Veenendaal’ zich bezig met de coördinatie van het vervoer naar de trainingen toe zodat niet elke training gereden hoeft te worden (bij voldoende jeugd uit andere plaatsen en de bereidheid van een ouder dit te willen coördineren kan ook daar een planning worden gemaakt). Wekelijks geven de aangeslotenen aan de verantwoordelijke uit commissie Planning Vervoer, hun beschikbaarheid voor vervoer door. Het uitgangspunt is dat dit evenredig verdeeld wordt. Momenteel is dit van toepassing voor jeugdleden die vanuit Veenendaal en omgeving komen.


  Hand- en spandiensten

 10. De Stichting verwacht dat iedere aangeslotene, naar eigen vermogen, hand- en spandiensten verricht om zodoende het geheel te ondersteunen. Zonder de inzet van vrijwilligers is het niet mogelijk om alles draaiend te houden. Belangrijkste momenten voor alle aangeslotene leden zijn de jaarlijkse Hang On Run en binnen de tegenprestatie van de RCN.


  Commissies

 11. Voor specifieke taken die de inzet van een bestuurslid redelijkerwijs te boven gaan kan een commissie worden ingesteld. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. Het instellen dan wel opheffen van commissies wordt uitgevoerd door het bestuur. De commissies die zijn aan te merken binnen de Stichting zijn; Ledenadministratie & doorlopende incasso, Clubkleding & contact webwinkel, Vervoerscommissie jeugd, Ondersteuning in trainingen en activiteiten, Survival for Life commissie goed doel, Sponsorcommissie, Parcourscommissie en onderhoud terrein, commissie website beheer. Naast deze commissie heeft de Stichting Hang On Run diverse werkgroepen in aanloop naar de jaarlijkse run.


  Aansprakelijkheid

 12. Het bestuur, trainers, begeleiders en RCN het Grote Bos kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade die wordt opgelopen binnen de trainingen, activiteiten en wedstrijden. Deelname geschiedt op eigen risico.


  Gezamenlijke ongevallen verzekering

 13. De aangesloten leden dienen lid te worden van de Survival Bond Nederland. Hierdoor zijn ze zowel voor de trainingen als wedstrijden verzekerd voor ongevallen.

 14. De trainingslocatie van Hang-On wordt jaarlijks gekeurd door de Parcourscommissie van de Survival Bond Nederland.

 15. Iedereen die zich vrijwillig inzet ten behoeve van de Stichting Survivalgroep Hang-On is kosteloos via de Gemeente verzekerd. De vrijwilliger moet door het bestuur als zodanig zijn aangemerkt.


  Financiën/bijdragen van aangeslotenen

 16. De verplichte bijdrage van één aangeslotene bedraagt 180 euro per jaar. Betaling geschied middels een doorlopende incasso Doorbetalers Er kan gekozen worden om of een half jaar of jaar te betalen. De twee vaste momenten zijn gepland op 2 januari en 1 juli. Twee weken ervoor krijgt elk lid per mail een aankondiging van deze afschrijving. Wanneer een aangeslotene wil stoppen, dient deze dit uiterlijk 1 maand vooraf aan de nieuwe betaling aan het bestuur te worden aangegeven. Er vind geen restitutie van de jaarbijdrage plaats.

 17. Het bestuur bepaalt in overleg met de aangeslotenen welke extra activiteiten er per seizoen extra worden gedaan bijvoorbeeld: activiteiten dag, survivalkamp, barbecue, kajakken, etc. Voor deze kosten zal de aangeslotene een extra bijdrage moeten voldoen bij deelname. De hoogte van deze kosten zullen ruim van te voren per mail worden gecommuniceerd. Er wordt verwacht dat deze kosten na ontvangst van de mail binnen 14 dagen op de rekening van de Stichting zijn bijgeschreven.

 18. Het niet op tijd betalen van de verplichte bijdrage zal besproken worden in het bestuur. De persoon in kwestie zal hierop aangesproken worden. Indien aan de verplichte bijdrage daarna niet voldaan wordt, kan het bestuur besluiten tot ontzetting uit de status van aangeslotene.

 19. Omdat de contributiegelden lang niet toereikend zijn om de continuïteit van de Stichting en haar trainingslocatie te waarborgen worden er extra survivalactiviteiten aangeboden, deze gaan niet ten koste van de reguliere trainingen.

 20. Van aangeslotenen wordt verwacht dat zij lid worden van de Survival Bond Nederland. De kosten voor lidmaatschap van de Survival Bond Nederland verschilt. Kijk voor de meest recente informatie op www.survivalbond.nl . Denk er aan om 9 weken voor de run om in te schrijven

 21. Licentiehouders schrijven zich zelf in voor deelname aan de survivalruns bij de desbetreffende organisatie uit het wedstrijdcircuit. De inschrijving van recreanten die begeleiding nodig hebben, wordt centraal geregeld in samenspraak met de hoofdtrainer. Redenen hiervoor zijn enerzijds (jeugd)leden en hun begeleider in dezelfde startgroep te laten starten en anderzijds steeds te kijken of de deelnemer nog begeleiding nodig heeft of al zelfstandig kan lopen. Wanneer de recreant begeleiding nodig zal de aangeslotene naast de eigen inschrijfkosten ook de inschrijfkosten van de begeleider moeten betalen. De inschrijfkosten per wedstrijd zijn te vinden op de website van de betreffende wedstrijdorganisatie.


  Aanschaf en het dragen Hang-On tenue

 22. Wanneer je aangeslotene van Hang-On wordt en je zit in de jeugd selectie , volwassen gevorderden groep en beginners of je bent jeugd beginner maar doet al mee met runs dan dien je het standaard tenue van de survivalgroep Hang-On aan te schaffen. Hang-On hecht veel waarde aan het dragen het clubtenue. Daarnaast is het ook voor de RCN duidelijk dat de groep die binnen de hekken van de camping aanwezig is bij Hang-On hoort. De aangeslotenen binnen de laagdrempelige jeugd beginnersgroepen zijn naast het verplichte Hang On shirt vrij om te bepalen of ze het clubtenue willen aanschaffen of niet tenzij ze meedoen aan een run.

 23. Voor alle aangeslotenen leden is het mogelijk om via de webwinkel hun kleding te bestellen.

 1. Vanuit het oogpunt van representatie, PR maar ook in de filosofie dan Hang On met al zijn vrijwillige inzet feitelijke de grootste sponsor is verwachten we dat bij het behalen van podiumplaatsen en de diverse huldigingen, alsmede tijdens media presentatie en externe (PR) activiteiten ten behoeve van Hang-On dat het Hang-On tenue zichtbaar gedragen wordt.

 2. Aangezien wij Hang-On zien als de belangrijkste hoofdsponsor die tegen een zeer gereduceerd bedrag hoogwaardige trainingen en hindernissen verzorgd zijn we zeer terughoudend als het gaat om individuele sponsoring en het zichtbaar tonen hiervan.


  PR en communicatie

 3. Alle communicatie, PR en externe contacten worden door of in samenspraak met het bestuur uitgevoerd.


  Hoofdtrainer, trainer en begeleiders

 4. De Stichting Survivalgroep Hang-On heeft als uitgangspunt dat de trainingen gegeven worden door en of onder supervisie staan van een gediplomeerde sportleraar/trainer met daarbij specifieke kennis & vaardigheden. Hieronder wordt verstaan; CIOS of ALO achtergrond. Daarnaast werken we met diverse instructeurs en begeleiders die door Hang On intern zijn opgeleid.

 5. Begeleiders en mogelijke stagiaires vallen onder de leiding en supervisie van een gediplomeerde trainer. Hang On is een erkend Calibris leerbedrijf. Alle trainers en begeleiders vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer om zodoende de veiligheid en trainingslijn te waarborgen. Het verzorgen van onderdelen of overnemen van trainingen gaat altijd in overleg met de hoofdtrainer. Direct na overname volgt er terugkoppeling.


  Slotbepaling

 6. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de status van aangeslotene op te zeggen of de aangeslotene uit zijn status te ontzetten. Zie hiervoor de statuten van de Stichting.