Datum: 18 augustus 2011

Algemene voorwaarden boeken Survivalactiviteiten Stichting Survivalgroep Hang-On

Hang-On lidmaatschap van de reguliere trainingsgroepen  vallen onder het huishoudelijk regelement van de Stichting (zie lidmaatschap)

Alle inkomsten hebben als doel het voortbestaan van de Stichting.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Buitensporttraining of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht voortbeweegt, zowel indoor als outdoor.

b. Arrangement: door Stichting Survivalgroep Hang-on hierna te noemen Hang-on georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s) bij RCN, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van Hang-on worden begeleid.

c. Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door Hang-on wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 2 uur omvat.

d. Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door Hang-on worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.

e. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door Hang-on wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten en andere handelingen die door Hang-on wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn: de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.

f. Hang-on: degene die, in de uitoefening van zijn Stichting, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.

g. Vertegenwoordiger van Hang-on: degene die uit naam van Hang-on optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer of (bege)leider).

h. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Hang-on zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het eenmalig leveren van een arrangement en/of activiteit voor een bepaalde tijdsduur of binnen een bepaalde tijdsperiode.

i. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf, dan wel ten behoeve van derden, een overeenkomst sluit met Hang-on of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten van Hang-on.

j. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

k. Aanvang: bij arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.

l. Eind(e): bij arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.

m. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door Hang-on geleverd worden.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, trainingen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Hang-on gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Hang-on of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Hang-on of door het betalen van het verschuldigde tarief.

3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Hang-on, tenzij Hang-on en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

4. Hang-on is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Hang-on deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

1. leder aanbod van Hang-on is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met Hang-on aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat Hang-on mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per email) het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Hang-on  een schriftelijke (c.q. per email) bevestiging van de overeenkomst.

2. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van Hang-on. Hang-on zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van Hang-on zijn niet bindend. Hang-on kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

3. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Hang-on of de vertegenwoordiger van Hang-on te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

4. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Hang-on is jegens Hang-on hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

5. De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van Hang-on een geldig identificatiebewijs te tonen.

ARTIKEL 4 BETALING

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een van te voren bepaalde aanbetaling van de totale kosten van de activiteit(en) te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen in de boekingsovereenkomst.

2. Het restant van de kosten van de activiteit(en) zal moeten worden voldaan voor datum van aanvang van de activiteit, of op een ander overeengekomen moment.

3. Betalingstermijn van fakturen is 30 dagen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn of onvolledige betaling wordt een aanmaning verstuurd. Per aanmaning wordt 17,50 euro in rekening gebracht.

5. Niet of onvolledig betaalde fakturen worden ter incasso uithanden gegeven aan een gerechtelijk incassobureau. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 5 PRIJS

1. Hang-on brengt aan de opdrachtgever een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement en/of activiteit. Hang-on is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.

2. De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

3. Hang-on behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, wisselkoersen of de verschuldigde heffingen. Hang-on is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.

4. Indien Hang-on besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient Hang-on zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.

5. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft Hang-on de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag of, indien de reis of het arrangement reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

6. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt Hang-on de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.

7. Hang-on mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de Hang-on verschuldigd is.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever kan Hang-on tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien Hang-on niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Terzake van organisatiekosten is opdrachtgever € 25,- plus eventuele communicatiekosten aan Hang-on verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

2. Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich – na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever – door een ander laten vervangen.

ARTIKEL 7 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

2. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel een schriftelijke (c.q. per email) mededeling aan Hang-on. De datum van ontvangst van de mededeling (c.q. email) door organisator geldt als annuleringsdatum. Pas na bevestiging aan de opdrachtgever door Hang-on is de annulering definitief.

3. Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Hang-on in:

A. Tot 30 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs;

B. Van 30 tot 7 dagen voor aanvang: 35% van de arrangementsprijs;

C. Binnen 7 dagen (mei t/m oktober) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN DOOR Hang-on

1. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Hang-on gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal Hang-on de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.

2. De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 8.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan Hang-on melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

3. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hang-on zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens Hang-on niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.

4. De uitvoering van het overeengekomen is afhankelijk van plaatselijke (weer)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door Hang-on zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van Hang-on heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

ARTIKEL 9 OPZEGGING DOOR Hang-on

1. Hang-on heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.

2. Hang-on heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Hang-on is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging optie hoogte te stellen.

3. Bij opzegging door Hang-on wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Hang-on zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

4. Indien Hang-on besluit een reeds in gang zijnd arrangement of activiteit wegens de in 9.2. genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer, indien Hang-on zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.

5. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de Hang-on het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Hang-on kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Hang-on heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN Hang-on

1. Hang-on is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Hang-on redelijkerwijs mocht hebben. Hang-on is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is Hang-on tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

2. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Hang-on of de vertegenwoordiger van Hang-on te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Hang-on.

2. De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering af te sluiten.

3. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Hang-on of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

4. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materieel te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Hang-on. De deelnemer stelt Hang-on zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van Hang-on vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Hang-on en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Hang-on is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

5. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Hang-on of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

6. Hang-on behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

7. Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Hang-on in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

8. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VAN HANG-ON

1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Hang-on zelf, is Hang-on niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

2. Hang-on is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan Hang-on kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

3. Hang-on is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

A. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

B. zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

C. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Hang-on en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Hang-on kunnen worden toegerekend.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Hang-on, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement, training of activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Hang-on leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Hang-on onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

1. De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Hang-on aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

ARTIKEL 14 KLACHTEN

1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Hang-on of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door Hang-on vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Hang-on. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle door Hang-on te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.