Huishoudelijk Reglement Seizoen 2018/2019

    1. Dit huishoudelijk reglement is een toevoeging/aanvulling op de statuten van de Stichting Survivalgroep Hang-On.
    2. Indien je na een Hang-On activiteit (proeftraining of clinic) lid wil worden dan is het van groot belang om vooraf het huishoudelijk reglement goed door te nemen om zo een bewuste keuze te maken voor onze mooie sportvereniging.
    3. Als aangeslotenen lid van de Stichting Survivalgroep onderschrijf je het doel, de statuten en het huishoudelijk reglement en ben je bereid dit actief te ondersteunen.
    4. De Stichting Survivalgroep heeft ten doel door middel van structurele trainingen en overige sport stimulerende kennismaking activiteiten zich te richten op de Survivalrun & Obstacle Course Racing (OCR). Door middel van recreatieve activiteiten bieden wij de mogelijkheid om in contact te komen met deze mooie sport. Wij bieden ruimte voor zowel recreatie als breedte sport. Hang-On is ambitieus en prestatiegericht en hiermee behoren wel zowel met de jeugd als de volwassen leden bij de (inter)nationale top. Oprichter Erik de Heer heeft als 2e doelstelling geformuleerd dat er minimaal 1 keer per jaar ingezet wordt voor een goed doel wat gerelateerd is aan kanker. Middels project Survival for Life zal ook dit jaar weer tijdens de jaarlijkse Hang-On Run een cheque overhandigd worden aan een nader te bepalen goed doel.
    5. De aangesloten leden tekenen het webformulier ‘aangeslotene van de Stichting Survivalgroep Hang-On’. Bij minderjarige kinderen is de aangeslotene de ouder in combinatie met zijn/haar kind(eren). Vooraf aan het invullen van het formulier moet het lid zich inschrijven bij de Survival Bond Nederland. Indien je nog lid bent van een andere Survivalgroep of OCR groep dan is het niet mogelijk om lid te worden van Hang-On. Hang-On doet niet aan een dubbel lidmaatschap.
    6. De ledenbijdrage zal (net als de afgelopen 10 jaar) ook voor het seizoen 2018-2019 hetzelfde zijn, namelijk 180 euro voor elk aangesloten lid per jaar. We kunnen dit bedrag alleen laag houden wanneer er door leden hand- en spandiensten worden verricht.
    7. Wanneer je aangeslotene bent van Hang-On dien je het Hang-On tenue via de Club webwinkel (https://hangon.muta.nl) te bestellen. Indien je deel gaat nemen aan wedstrijden of recreatieve runs dan dien je het standaard tenue van Hang-On aan te schaffen. De volwassen beginners die nog niet deelnemen aan runs hoeven voorlopig alleen de broek, windjack en het shirt te bestellen. De jeugdbeginners die nog geen runs doen moeten minimaal in bezit zijn van het Hang-On shirt. Hang-On hecht veel waarde aan het dragen van het clubtenue en er wordt verwacht dat deze tijdens trainingen, runs, huldigen en overige PR momenten het tenue zichtbaar gedragen wordt. Daarnaast wil RCN “het grote bos” dat wij op hun terrein duidelijk herkenbaar zijn.
    8. Door de grote hoeveelheid van vrijwillige inzet, uren van het bestuur, hoofdtrainer en het genereren van extra financiële middelen wordt Hang-On gezien als hoofdsponsor. Het is dan ook niet toegestaan om kleding of uitingen van individuele sponsors te dragen tijdens trainingen, wedstrijden, huldigingen en in kranten. Elke atleet draagt de naam van Hang-On op een positieve manier uit. Het is mogelijk dat Hang-On kiest voor een gezamenlijke sponsor(en). Voorbeelden zijn het OCR EK en WK. Hang-On zal dan in overleg met sponsors en Muta de plaatsen bepalen op het Hang-On shirt.
    9. De Stichting Survivalgroep verwacht dat iedere aangeslotene hand- en spandiensten verricht om zodoende het geheel te ondersteunen. Zonder de inzet van vrijwilligers is het niet mogelijk om alles draaiend te houden. Er zijn 2 belangrijke momenten per jaar. De jaarlijkse Hang-On Run zal dit jaar plaatsvinden op 24 & 25 november. Alle ouders van jeugdleden en zowel alle jeugdleden als volwassen leden dienen op 24 of 25 november zich minimaal 1 dag van 8.00 uur tot 17.00 uur beschikbaar te stellen voor de organisatie. We werken elke dag met 230 vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Veel Hang-On leden blokkeren elk jaar het laatste weekend van november om 1 dag zelf te lopen en 1 dag te helpen. Voor de zomervakantie krijgt iedereen de vraag welke dag hij ingezet kan worden zodat wij in de planning hier rekening mee kunnen houden. Het 2e belangrijke moment is de RCN tegen prestatie. Hang-On mag gebruik maken van het RCN terrein indien wij als tegenprestatie Hang-On activiteiten verzorgen voor de RCN gasten. De maanden juli en augustus is elk jaar een uitdaging. De bestaande instructeurs moeten ondersteunt worden en alle hulp is welkom. Als iedereen zijn steentje bijdraagt in het RCN programma dan krijgen we het net als andere jaren weer voor elkaar.
    10. De commissie ledenadministratie & incasso zal bij aanvang van het lidmaatschap de opgegeven ledengegevens verwerken in Conscribo, het ledenadministratiesysteem. Tevens draagt zij zorg voor de automatische incasso inningen welke door doorbetalers wordt uitgevoerd. Doorbetalers zal hiervoor 2x per jaar (begin januari en begin juli) 90,00 euro per aangesloten lid afschrijven. Bij tussentijds lid worden zal dit bedrag evenredig naar januari of juli worden bijgesteld. Wijzigingen tav NAW gegevens dienen per mail aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. ledenadministratie@survivalgroephang-on.nl
    11. Stopzetten lidmaatschap is alleen mogelijk door mail te sturen aan de ledenadministratie@survivalgroephang-on.nl . Indien het lidmaatschap minimaal 1 maand voor 1 januari of 1 juli 2019 wordt stopgezet, dan zal de automatische incasso met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Restitutie van de ledenbijdrage is niet mogelijk indien er eerder gestopt wordt of te laat wordt doorgegeven aan de ledenadministratie. Zelfstandig storneren is niet toegestaan en alleen mogelijk na goedkeuring en overleg met de ledenadministratie anders blijven de contributie verplichting gehandhaafd.
    12. Vanaf 25 mei 2018 is de Wet op de Privacy van kracht. Ook de Stichting Survivalgroep dient zich aan de Europese wetgeving te houden op straffe van boetes. Tijdens wedstrijden, trainingen en overige Hang-On activiteiten worden foto’s en filmpjes gemaakt met als doel PR voor de sport en prestaties van Hang-On (kranten, facebook, site, ect.) In het kader van de nieuwe wet mag dit alleen nog met toestemming van de gefotografeerde/gefilmde personen. Voor leden onder de 18 jaar moet de toestemming van de ouders/verzorgers komen. Daarom vragen wij voor seizoen 2018-2019 aan alle leden het webformulier ’wet op privacy’ in te vullen om hiermee wel of geen toestemming te verlenen voor gebruik van foto, film en het gebruiken van de naam in beschreven situaties.
    13. Buiten de aangegeven trainingsmomenten mag het terrein niet betreden worden en mag er niet zelfstandig getraind worden tenzij door het bestuur/hoofdtrainer anders wordt aangegeven/goedgekeurd.
    14. Auto’s leden dienen uitsluitend voor de slagbomen te worden geparkeerd en het is niet toegestaan een inrijkaart te halen bij receptie tenzij door het bestuur/hoofdtrainer anders wordt aangegeven/goedgekeurd. RCN heeft maximaal 2 auto’s op terrein van Hang-On goedgekeurd.
    15. Aangeslotenen mogen tijdens de trainingen geen (geluids) overlast veroorzaken en de zondagsrust op zondagmorgen dient gerespecteerd te worden. Na het gebruiken van het trainingsterrein dient dit altijd netjes te worden achtergelaten en alles op slot, materialen op zijn plaats en vuilnis in een zak die naar container gebracht dient worden.
    16. Trainingstijden en trainingsmomenten worden vooraf aan elk seizoen vastgesteld door bestuur/hoofdtrainer. Elke trainingsgroep heeft zijn eigen vaste trainingstijden die ook op de website staan vermeld. Vrij trainen is niet mogelijk/toegestaan, alle trainingen staan onder leiding van een gecertificeerde trainer/instructeur van Hang-On.
    17. Uitgangspunt is dat als jeugd leden van de wedstrijdgroep deelnemen aan runs en dat ouders hier gezamenlijk naar toe gaan en/of er duidelijk afspraken gemaakt worden met andere ouders.
    18. Voor diverse specifieke taken die de inzet van het bestuur redelijkerwijs te boven gaan kan een commissie worden ingesteld. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. Het instellen dan wel opheffen van commissies wordt uitgevoerd door het bestuur. De commissies binnen de Stichting zijn; Automatisering, ledenadministratie & incasso, PR media, Hang-On tenue & contacten Muta webwinkel, vrijwilligers, Survival for Life, sponsorcommissie, parcourscommissie + onderhoud terrein. Ten behoeve van de organisatie Hang-On Run zijn er eveneens diverse werkgroepen om de organisatie goed te laten verlopen.
    19. Het bestuur, trainers, begeleiders en de RCN het Grote Bos kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade die wordt opgelopen binnen de trainingen, activiteiten en wedstrijden. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Bij aangaan van het Hang-On lidmaatschap ga je akkoord met de risico’s die deze sport met zich mee brengt. De aangesloten leden dienen lid te worden van de Survival Bond Nederland. Hierdoor zijn ze zowel voor de trainingen als wedstrijden verzekerd voor ongevallen. De trainingslocatie van Hang-On wordt jaarlijks gekeurd door de Parcourscommissie van de Survival Bond Nederland. Iedereen die zich vrijwillig inzet ten behoeve van de Stichting Survivalgroep Hang-On is kosteloos via de Gemeente verzekerd. De vrijwilliger moet door het bestuur als zodanig zijn aangemerkt.
    20. Alle communicatie, PR en externe contacten worden door en in samenspraak met het bestuur uitgevoerd.
    21. De Stichting Survivalgroep Hang-On heeft als uitgangspunt dat de trainingen gegeven worden door of onder supervisie van een gediplomeerde sportleraar/trainer met daarbij specifieke kennis & vaardigheden. Hieronder wordt verstaan; CIOS en/of ALO-achtergrond met specifieke kennis. Sinds dit jaar heeft de Survival Bond Nederland 2 opleidingen namelijk; Basis Trainer Survivalrun en Assistent-Trainer Survivalrun in het leven geroepen. Het bestuur zal hiervoor leden benaderen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Daarnaast werken we met diverse instructeurs en begeleiders die door Hang-On intern zijn opgeleid. Begeleiders en mogelijke stagiaires vallen onder de leiding en supervisie van een gediplomeerde trainer. Hang-On is een erkend leerbedrijf. Alle trainers en begeleiders vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer om zodoende de veiligheid en trainingslijn te waarborgen binnen Hang-On. Het verzorgen van onderdelen of overnemen van trainingen gaat altijd in overleg met de hoofdtrainer. Direct na overname volgt er terugkoppeling.
    22. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de status van aangeslotene op te zeggen of de aangeslotene uit zijn status te ontzetten indien na diverse gesprekken geconstateerd wordt dat huishoudelijk regelement niet wordt nageleefd.