Huishoudelijk Reglement Seizoen 2020/2021

Huishoudelijk Reglement 2021

 1. Dit huishoudelijk reglement is een toevoeging/aanvulling op de statuten van de Stichting Survivalgroep Hang-On.
 2. Indien je na een Hang-On activiteit (proeftraining, activiteit of clinics) lid wil worden dan is het van groot belang om vooraf het huishoudelijk reglement goed door te nemen om zo een bewuste keuze te maken voor onze mooie stichting.
 3. Als aangeslotenen lid van de Stichting Survivalgroep onderschrijf je het doel, de statuten en het huishoudelijk reglement en ben je bereid dit actief te ondersteunen.
 4. De Stichting Survivalgroep Hang On heeft ten doel door middel van structurele trainingen en overige sport stimulerende kennismaking activiteiten zich te richten op zowel Survivalrun als ook Obstacle Course Racing (OCR). Hierin bieden we ruimte voor zowel de breedte als prestatie (top)sport. Binnen de trainingen is er veel aandacht voor de vormende waarde die zowel een positieve bijdrage levert binnen als buiten de sport. Oprichter Erik de Heer heeft tevens als doelstelling geformuleerd dat er minimaal 1 keer per jaar ingezet wordt voor een goed doel wat gerelateerd is aan kanker. Middels het project Survival for Life willen we jaarlijkse een cheque overhandigen aan een nader te bepalen goed doel.
 5. Om te kunnen trainen teken je het webformulier ‘aangeslotene van de Stichting Survivalgroep Hang-On’. Bij minderjarige kinderen is de aangeslotene de ouder in combinatie met zijn/haar kind(eren). Vooraf aan het invullen van het formulier moet het lid zich inschrijven bij de Survivalrun Bond Nederland. Indien je nog lid bent van een andere Survivalrun of OCR vereniging/groep is het niet mogelijk om lid te worden van Hang-On. Hang On doet niet aan een dubbel lidmaatschap.
 6. Het bestuur stelt aan einde van elk jaar een verplichte financiële bijdrage Afgelopen 10 jaar is deze bijdrage van 180 euro hetzelfde gebleven. Ook dit jaar willen we dit laag houden om zo de sport toegankelijk en laagdrempelig te houden. We kunnen dit bedrag alleen laag houden wanneer er door alle leden vrijwillige inzet en hand- en spandiensten worden verricht (punt 10).  De commissie ledenadministratie & incasso zal bij aanvang van het lidmaatschap de opgegeven ledengegevens verwerken volgens de richtlijnen van de AVG in het ledenadministratiesysteem. Tevens draagt zij zorg voor de automatische incasso inningen welke  2x per jaar (begin januari en begin juli) 90,00 euro per aangesloten lid zal afschrijven. Bij tussentijds lid worden zal dit bedrag evenredig naar januari of juli worden bijgesteld. Stopzetten: minimaal 1 maand voor 1 januari. Stuur voor opzegging een mail naar ledenadministratie@survivalgroephang-on.nl. Wij kennen bij tussentijdse stopzetting geen restitutie.
 7. Wanneer je aangeslotene bent van Hang-On dien je het Hang-On tenue via de Club webwinkel (https://hangon.muta.nl) te bestellen. Indien je deel gaat nemen aan wedstrijden of recreatieve runs (wat ons doel is) dan dien je het standaard tenue van Hang-On aan te schaffen. Voor deelname aan de trainingen verwachten we dat iedereen minimaal de volgende spullen aanschaft: Hang On shirt, Hang On tight, Hang On jack en een thermo shirt. Hang-On hecht veel waarde aan het dragen van het clubtenue en er wordt verwacht dat deze tijdens trainingen, runs, huldigen en overige PR momenten zichtbaar gedragen wordt. Daarnaast hecht de RCN “het grote bos” waarde aan dat wij op hun terrein duidelijk herkenbaar zijn als Hang On.
 8. Vanwege de grote hoeveelheid aan vrijwillige inzet van uren van het bestuur, de hoofdtrainer en overige vrijwilligers en daarnaast de financiële sponsoring bijdrage vanuit Hang On (denk aan diverse ‘club’ activiteiten als ook sponsoring selectie ;Team Hang On the Netherlands), wordt Hang On gezien als hoofdsponsor. Het is dan ook niet toegestaan om kleding of uitingen van individuele sponsors te dragen tijdens trainingen, wedstrijden, huldigingen en in kranten. Elke atleet draagt de naam van Hang On op positieve manier uit. Het is mogelijk dat Hang On kiest voor gezamenlijke sponsors. Voorbeelden zijn het OCR EK,WK en de Hang On Run. Hang On zal dan in overleg met sponsors en Muta de plaatsen bepalen waar de sponsors komen op het Hang On shirt.
 9. De Stichting Survivalgroep Hang On verwacht dat iedere aangeslotene hand- en spandiensten verricht om zodoende het geheel te ondersteunen. Zonder deze inzet van vrijwilligers is het niet mogelijk om alles draaiend te houden. Er zijn 2 belangrijke momenten per jaar. Als 1e is dat onze jaarlijkse Hang-On Run welke in 2021 gepland staat 27 & 28 november. Alle ouders in combinatie met de jeugdleden en alle volwassen leden dienen zich minimaal 1 dag van 8.00 uur tot 17.00 uur beschikbaar te stellen voor de organisatie. Ze zullen dan ingezet worden op taken zoals: op route, jurylid, rayonhoofd, parkeren & vervoer, verversingsposten, inschrijfbalie, ect. Kortom een gehele dag op de zaterdag of de zondag van de Hang On Run! In de maand juli en augustus 2021 dient iedereen zijn dag aan te geven. We werken binnen de Hang On Run dag met 230 vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. De meeste Hang-On leden blokkeren elk jaar het laatste weekend van november om 1 dag zelf te kunnen lopen en 1 dag te helpen. Het 2e belangrijke moment is de RCN tegen prestatie. Hang-On mag gebruik maken van het RCN terrein indien wij als tegenprestatie in de periode maart tot oktober, Hang-On activiteiten verzorgen voor de RCN gasten. De zomer maanden juli en augustus is elk jaar de grootste uitdaging. Alle leden en ouders jeugdleden dienen zich minimaal in het zomerprogramma voor 2 volledige middagen op te geven. Tenslotte zijn er altijd van alle soorten klusjes waarvoor je kunt opgeven zoals onderhoud terrein of binnen de diverse commissies van de Stichting.
 10. Vanaf 25 mei 2018 is de Wet op de Privacy van kracht. Ook de Stichting Survivalgroep dient zich aan de Europese wetgeving te houden op straffen van boetes. Tijdens wedstrijden, trainingen en overige Hang-On activiteiten worden foto’s en filmpjes gemaakt met als doel PR voor de sport en prestaties van Hang-On (kranten, facebook, site, ect.) In het kader van de nieuwe wet mag dit alleen nog met toestemming van de gefotografeerde/gefilmde personen. Voor leden onder de 18 jaar moet de toestemming van de ouders/verzorgers komen. Daarom vragen wij het jaar 2021 aan alle leden het webformulier ’wet op privacy’ in te vullen om hiermee wel of geen toestemming te verlenen voor gebruik van foto, film en het gebruiken van de naam in beschreven situaties.
 11. Buiten de aangegeven trainingsmomenten mag het terrein niet betreden worden en mag er niet zelfstandig getraind worden tenzij door het bestuur/hoofdtrainer anders wordt aangegeven/goedgekeurd.
 12. Parkeren auto’s van leden dienen uitsluitend voor de slagbomen te worden geparkeerd en het is niet toegestaan je kenteken door te geven bij de receptie tenzij door Erik de Heer anders is aangegeven/goedgekeurd vanwege training geven of werkzaamheden Hang On.
 13. Trainingstijden en trainingsmomenten vastgesteld door bestuur/hoofdtrainer. Elke trainingsgroep heeft zijn eigen vaste trainingstijden die op de website zijn vermeld .Hiernaast worden éénmalige activiteiten en clinics ingepland afgestemd op aanvraag. Vrij trainen is niet mogelijk, alle trainingen en activiteiten staan onder leiding of supervisie van een gecertificeerde trainer/instructeur van Hang-On.
 14. Uitgangspunt is dat alle jeugdleden van de wedstrijd/ selectie groepen deelnemen aan runs en dat ouders hier gezamenlijk naar toe gaan en/of er duidelijk afspraken gemaakt worden met andere ouders.
 15. Voor diverse specifieke taken die de inzet van het bestuur redelijkerwijs te boven gaan kan een commissie worden ingesteld. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. Het instellen dan wel opheffen van commissies wordt uitgevoerd door het bestuur. De commissies binnen de Stichting zijn; Automatisering/site, ledenadministratie & incasso, PR media, Hang-On tenue & contacten Muta webwinkel, vrijwilligers, Survival for Life, sponsorcommissie, parcourscommissie + onderhoud terrein. Ten behoeve van de organisatie Hang-On Run zijn er eveneens diverse werkgroepen om de organisatie goed te laten verlopen.
 16. Het bestuur, trainers, begeleiders en de RCN het Grote Bos kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade die wordt opgelopen binnen de trainingen, activiteiten en wedstrijden. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Bij aangaan van het Hang-On lidmaatschap ga je akkoord met de risico’s die deze sport met zich mee brengt. De aangesloten leden dienen lid te worden van de Survivalrun Bond Nederland. Hierdoor zijn ze zowel voor de trainingen als wedstrijden verzekerd voor ongevallen. Éénmalige activiteiten dienen het risico formulier in te vullen. De trainingslocatie van Hang-On wordt jaarlijks gekeurd door de Parcourscommissie van de Survivalrun Bond Nederland. Iedereen die zich vrijwillig inzet ten behoeve van de Stichting Survivalgroep Hang-On is kosteloos via de Gemeente verzekerd. De vrijwilliger moet door het bestuur als zodanig zijn aangemerkt.
 17. Alle communicatie, PR en externe contacten worden door en in samenspraak met het bestuur uitgevoerd. Wanneer je in kader van de sport als Hang On atleet benadert wordt door een krant dan overleg je vooraf met het bestuur.
 18. De Stichting Survivalgroep Hang-On heeft als uitgangspunt dat de trainingen gegeven worden door of onder supervisie van een gediplomeerde sportleraar/trainer met daarbij specifieke kennis & vaardigheden. Hieronder wordt verstaan; CIOS en/of ALO-achtergrond met specifieke kennis. Sinds kort heeft de Survivalrun Bond Nederland 2 opleidingen ontwikkelt namelijk; Basis Trainer Survivalrun (BTS) en Assistent-Trainer Survivalrun (ATS) in het leven geroepen. Het bestuur zal hiervoor leden benaderen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Daarnaast werken we met diverse instructeurs en begeleiders die door Hang-On sinds jaar en dag intern worden opgeleid en verzorgt Hang On opleidingen voor Sportacademie Utrecht en CIOS Arnhem. Begeleiders en mogelijke stagiaires vallen onder de leiding en supervisie van een gediplomeerde trainer. Hang-On is een erkend leerbedrijf. Alle trainers, stagiares en begeleiders vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer om zodoende de veiligheid en trainingslijn te waarborgen binnen Hang-On. Het verzorgen van onderdelen of overnemen van trainingen gaat altijd in overleg met de hoofdtrainer. Direct na overname volgt er altijd een terugkoppeling.

Slotbepaling

 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de status van aangeslotene op te zeggen of de aangeslotene uit zijn status te ontzetten indien na diverse gesprekken geconstateerd wordt dat huishoudelijk regelement niet wordt nageleefd.